Algemene voorwaarden en Klachtenregeling

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Benamar Advocaat is de handelsnaam van de eenmanszaak die gedreven wordt door mr. A. Benamar (hierna ook: de advocaat of het kantoor). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met het kantoor worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Bereikbaarheid
Het kantoor is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur. In verband met werkzaamheden van de advocaat kan het voorkomen dat de opdrachtgever wordt doorgeschakeld naar de telefoondienst/voicemail. Met de opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. A. Benamar. De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat in bijzondere gevallen (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een van zijn waarnemers.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van die van derden, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die de advocaat aangaat.
 3. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. De opdrachtgever aanvaardt het gegeven dat de advocaat de wettelijke en door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren.
 5. De dienstverlening wordt gedefinieerd als een inspanningsverplichting. De advocaat staat evenwel niet in voor het bereiken van het door opdrachtgever beoogd resultaat. Met de advocaat in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richtlijnen, niet als fatale termijnen.
 6. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

Het inschakelen van derden

 1. Een opdracht aan de advocaat impliceert de bevoegdheid om waar nodig voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De door het kantoor aanvaarde aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mogen door de advocaat aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.
 2. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd vooraf overleg plegen met de opdrachtgever. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden voor zover het gestelde onder artikel 7 geen stand kan houden.
 4. Het staat de advocaat in ieder geval vrij om zonder voorafgaand overleg voor rekening van de opdrachtgever deurwaarders en tolken in te schakelen en indien nodig uittreksels op te vragen.
 5. De opdrachtgever is gehouden de advocaat te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan de advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen. Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, is door de opdrachtgever een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien door opdrachtgever niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij na afgifte van de toevoeging de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten (zoals o.a. griffierecht en uittreksels) zijn voldaan. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtgever tot het moment, waarop de Raad voor Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke definitieve toevoeging zal hebben afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever tot de datum van ingang van de toevoeging.

Betaling

 1. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van het kantoor of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 2. Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 10 % van de openstaande declaraties, ten laste van de opdrachtgever.
 4. Indien een declaratie niet wordt voldaan, schort de advocaat de werkzaamheden ingevolge de opdracht op. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 5. Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 60 dagen na de factuurdatum. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen de advocaat en de opdrachtgever als juist, en als door de opdrachtgever erkend verschuldigd.

Aansprakelijkheid

 1. De advocaat is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens de opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 19.
 3. Het kantoor is evenmin aansprakelijk indien een opdrachtgever het kantoor niet in staat stelt om een dagvaarding, beroepschrift, ander processtuk, brief of werkzaamheid tijdig te doen betekenen, in te dienen, te verzenden, respectievelijk te verrichten. Hiervan is in ieder geval sprake indien de opdrachtgever informatie en/of bescheiden, die de advocaat heeft verzocht over te leggen, niet uiterlijk 36 uur voor het tijdstip van betekening, indiening, verzending of verrichting ter hand heeft gesteld.
 4. Bovendien is het kantoor niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. In afwijking van het bepaalde in titel 11 van Boek 3 BW geldt een verjaringstermijn van 1 jaar voor alle rechtsvorderingen, op welke grond dan ook, die de opdrachtgever en/of derden in verband met deze overeenkomst menen te kunnen instellen. Deze termijn vangt aan op het moment dat de feiten waarop de vordering is gebaseerd bij de opdrachtgever en/of derden bekend zijn geworden, dan wel redelijkerwijs bekend konden zijn.
 6. De opdrachtgever is zich er van bewust dat de door de advocaat gegarandeerde geheimhouding niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van de door de opdrachtgever per e-mail of mobiele telefoon verstrekte informatie. Zodra de opdrachtgever zijn e-mailadres/mobiel telefoonnummer aan het kantoor beschikbaar stelt, stemt de opdrachtgever in met deze wijze van communiceren. Het kantoor is niet aansprakelijk voor dit risico.

 Bewaren van bescheiden

 1. Aan het einde van de opdracht worden, op voorwaarde dat het door opdrachtgever verschuldigde terzake van de opdracht is voldaan, alle van opdrachtgever afkomstige bescheiden en, op zijn verzoek, andere van het dossier deel uitmakende stukken (in kopie) aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 2. De verplichting van het kantoor tot het bewaren van het dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken, vervalt nadat tien jaar is verstreken sinds de afwikkeling van de opdracht. Na ommekomst van deze termijn is het kantoor gerechtigd om het dossier, inclusief alle van de opdrachtgever afkomstige bescheiden en andere van het dossier deel uit makende stukken te (laten) vernietigen.

Toepasselijk Recht

 1. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal geen mededeling aan derden worden gedaan. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.


KANTOORKLACHTENREGELING

Ontevreden over de dienstverlening?

Mr. A. Benamar zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Hierna wordt uitleg gegeven wat u kunt doen.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Benamar Advocaat en de cliënt.
 2. Benamar Advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Benamar Advocaat heeft in de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 3. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 4. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en de klachtenfunctionaris het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. Partijen nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is géén vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld (registratieformulier).
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Geef een reactie